Algemene voorwaarden Haaswerk

ALGEMENE VOORWAARDEN
- Tekenwerk dient ten alle tijden door de opdrachtgever gecontroleerd te worden.

- Haaswerk is nimmer aansprakelijk voor door de klant geleden schade, in wekle vorm, van welke aard of hoe genaamd dan ook, tenzij er bij de uitvoering van de overeenkomst sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Haaswerk. Haaswerk is derhalve ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

- In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is Haaswerk slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag.

- Haaswerk is gehouden redelijkerwijs voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen tot geheimhouding van alle op de opdracht betrekking hebbende gegevens en stukken waarvan hem of het vertrouwelijk karakter uitdrukkelijk is medegedeeld of hij redelijkerwijs het vertrouwelijk karakter dient te kennen.

- Op elke overeenkomst tussen de wederpartij en Haaswerk is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

BETALINGSVOORWAARDEN
- Betaling geschiedt uitsluitend via overschrijving op bankrekeningnummer van Haaswerk, zonder verrekeningen of enige vorm van inhouding of koring, tenzij anders overeengekomen.

- Indien een factuur is verstuurd dient deze binnen 14 dagen (tenzij anders vermeld) na de factuurdatum te zijn betaald door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Haaswerk op de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

- Eventuele klachten omtrent de factuur worden door Haaswerk slechts in behandeling genomen indien zij hem rechtstreeks binnen 7 dagen na factuurdatum hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.